Privacyverklaring

Vertaalbureau Taal & Co hecht veel waarde aan uw privacy.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij gaan zorgvuldig met uw (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welk doel u uw persoonsgegevens aan ons kan verstrekken. Wij houden met de verwerking van uw (persoonsgegevens) rekening met de volgende uitgangspunten:

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt
Wij verwerken alle persoonsgegevens, die u ons ter beschikking stelt om goede vertaaldiensten te kunnen leveren. De persoonsgegevens verschillen van NAW-gegevens tot medische en strafrechtelijke gegevens.

Grondslag en doeleinden voor verwerking
Wij zorgen ervoor dat persoonsgegevens alleen voor specifieke en uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt.

Persoonsgegevens worden alleen met een gerechtvaardigde grondslag door ons verwerkt.

Persoonsgegevens kunnen aan ons verstrekt om een offerte uit te brengen voor uw tolk – en vertaalopdrachten.

Uw persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft verleend. Deze doeleinden kunnen zijn:
– het uitvoeren van uw vertaalopdrachten
– het verzenden van e-mails

Wilt u geen of slechts beperkt gebruik maken van enkele diensten, dan kunt u uw toestemming intrekken. Uw toestemming intrekken kan door een e-mail te sturen met als onderwerp “intrekking toestemming” naar ons algemeen e-mailadres info@taal-en-co.nl.

Dataminimalisatie
Taal & Co verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Wij doen dit op een need to know-basis en streven naar minimale gegevensverwerking. Wij beveiligen uw gegevens door bij de uitvoering van een dienst alleen die personen toegang tot uw persoonsgegevens te verstrekken die ook feitelijk aan uw verzoek werken. Waar mogelijk worden minder of helemaal geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. Wanneer uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn, zullen uw persoonsgegevens worden vernietigd of worden teruggegeven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Voor de beveiliging van uw persoonsgegevens gelden specifieke privacy eisen voor de personen die in onze opdracht vertaalwerkzaamheden verrichten. Zij dienen voor indiensttreding of aanvang van hun contract een geheimhoudingsbeding te ondertekenen.

Personen die in onze opdracht vertaalwerkzaamheden verrichten zijn eveneens verplicht om verlies van persoonsgegevens zo spoedig mogelijk te melden en worden, als zij in gebreke blijven met een tijdige melding, aansprakelijk gesteld voor de gevolgen van verlies.

Uw rechten onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Via het “Formulier rechten van betrokkenen” gebruik maken van uw rechten als betrokkene onder de AVG. U heeft onder de AVG de volgende rechten:
– Recht op inzage van uw persoonsgegevens;
– Recht om verwijdering;
– Recht op correctie of beperkt gebruik van de verzamelde en verwerkte gegevens;
– Recht op dataportabiliteit.

Wij zullen uw verzoeken binnen de wettelijke termijn behandelen en maken gebruik van de wettelijke mogelijkheden om uw verzoek(en) in te willigen of af te wijzen. Bij afwijzing van uw verzoek zullen wij deze motiveren.

Bezoek aan onze website
Wanneer deze webpagina’s worden bezocht, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (useragent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, runtime.
De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de
wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.
Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde “session cookies”, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Verlies van uw persoonsgegevens
Vertaalbureau Taal & Co heeft maatregelen genomen om een (eventueel) verlies van persoonsgegevens, een datalek, tot een absoluut minimum te beperken. Mocht er, ondanks alle genomen maatregelen, toch een datalek ontstaan, waarbij uw persoonsgegevens verloren zijn geraakt en ernstige schade in uw persoonlijke levenssfeer valt te verwachten, dan zullen wij u daar terstond over informeren.

Klacht indienen bij Taal & Co
Wij doen ons uiterste best om dit reglement naar behoren uit te voeren. Indien u toch vindt dat deze privacyverklaring in de praktijk niet of onvoldoende wordt nageleefd, kunt u een klacht indienen bij ons via info@taal-en-co.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Ook kunt u bij ontevredenheid over de afhandeling zich wenden tot
De Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
0900-2001201

Wijziging privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van de AVG. Op onze website vindt u de meest actuele versie van de privacyverklaring. Bij discussie wordt uitgegaan van de laatste privacyverklaring, welke op onze website is gepubliceerd.

Vertaalbureau Taal & Co
Oktober 2018